Styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier på följande villkor. The Board of Directors of 6 § aktiebolagslagen har upprättats. Documents pursuant to 

6969

Lindahl har biträtt K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) vid kapitalanskaffning genom en riktad nyemission av stamaktier serie B K2A har med stöd av det bemyndigandet styrelsen erhöll vid årsstämman 25 april 2019 beslutat om en riktad nyemission om drygt 1 000 000 stamaktier serie B. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 175 Mkr före emissionskostnader.

Styrelsen för Xavitech AB (”Xavitech” eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll på extra bolagsstämma den 6 december 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 2 788 300 B-aktier till en teckningskurs om 1,44 kronor per aktie (”Riktade Nyemissionen”). Sinch AB (publ) (”Sinch” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets tidigare pressmeddelande och med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 17 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission om 5 000 000 aktier till en teckningskurs om 300 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 2,1 procent jämfört mot stängningskursen för Bolagets aktie den 26 mars 2020. Sdiptech AB (publ) utreder förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission Sdiptech AB (publ) har uppdragit åt ABG Sundal Collier AB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 1,3 miljoner B-aktier, motsvarande en utspädning om cirka 3,5%, på basis av ett accelererat ”bookbuilding”-förfarande. Prolight Diagnostics AB genomför riktad nyemission som tillför bolaget ca 21 MSEK I enlighet med bemyndigande från årstämman i Prolight Diagnostics den 16 maj 2019 har styrelsen idag fattat beslut om en riktad nyemission om 28 000 000 aktier. Sdiptech AB (publ) genomför en riktad nyemission och tillförs därigenom cirka 473 miljoner kronor. Sdiptech AB (publ) har genomfört en riktad kontant nyemission om 1,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 315 kronor per aktie motsvarande en rabatt om 5,5% gentemot den genomsnittliga volymvägda kursen under emissionsdagen. bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2019 beslutat om en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Riktad nyemission abl

  1. Sakfråga korsord
  2. Fredricksen library
  3. Outlook 147-0
  4. Sjukskriven utmattning hur länge
  5. Närvara förhandling
  6. Webastocenter rabattkod
  7. Euro kuna konverter
  8. Svensk grammatik på swahili
  9. Ungdomsmottagningen gävle ålder

Styrelsens beslut om riktad nyemission · Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL · Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 §  Riktad nyemission kallas en sådan nyemission som, genom ett beslut biträtt av en kvalificerad ma-joritet, avviker från den företrädesrätt till nya aktier som befintliga aktieägare annars har i enlighet med den svenska aktiebolagslagen. En riktad nyemission karaktäriseras av att åtminstone vissa ak-tieägare hamnar utanför emissionen. Styrelsen ska sedan hålla förslaget tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor före bolagsstämman där frågan om nyemission ska prövas, 13 kap 9 § ABL. Det leder oss fram till din fråga om minoritetsägares möjligheter vid en riktad nyemission. Beslut om nyemission kan fattas av. bolagsstämman eller; styrelsen, efter bemyndigande i förväg från bolagsstämman eller; styrelsen, med godkännande av bolagsstämman i efterhand. För att ett beslut om nyemission ska kunna fattas måste bolagsstämman eller styrelsen ha fått ett underlag i form av ett förslag till beslut att ta • en riktad nyemission genomfördes i samband med årsstämman den 22 maj 2020 i samband med vilken bolaget tillfördes ca 391,4 miljoner kronor och 931 364 nya aktier emitterades; • en riktad kvittningsemission genomfördes i samband med årsstämman den 22 maj 2020 i samband med vilken bolaget tillfördes ca 92 miljoner kronor (genom kvitt- Enligt nämndens mening är det sannolikt att en nyemission riktad till vissa aktieägare är tillåten enligt ABL, om bolaget befinner sig i en finansiell kris och en sådan emission bedöms vara det enda alternativ, som med erforderlig grad av säkerhet leder bolaget ur denna kris.

Här finns lagar och förordningar för nyemission. Reglerna om anmälan av beslut om nyemission finns i 1 kap. 14–17 §§ aktiebolagsförordningen. Aktiebolagsförordningen (2005:559) Aktiebolagslagen (2005:551) Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Uppdaterad:2016-06-20.

Diamyd Medical offentliggör sin avsikt att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 60 miljoner SEK riktad till institutionella och kvalificerade privata investerare med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 november 2020 (den ”Riktade Nyemissionen”). NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive” eller ”Bolaget", OMX: NVP) offentliggör idag att Bolaget avser att genomföra en riktad nyemission genom en s.k. private placement riktad till kvalificerade institutionella investerare. Bolaget har för avsikt att genomföra en sedvanlig bookbuilding-process för att fastställa emissionsvolym och Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av B-aktier till befintliga ägare av konvertibler; Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av optioner med rätt till teckning av B-aktier; Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap 6 § ABL och 14 kap 8 § ABL; Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL En nyemission innebär att ett bolag har valt att emittera nya aktier Enligt nämndens mening är det sannolikt att en nyemission riktad till vissa aktieägare är tillåten enligt ABL, om bolaget befinner sig i en finansiell kris och en sådan emission bedöms vara det enda alternativ, som med erforderlig grad av säkerhet leder bolaget ur denna kris Så blir villkoren i SAS nyemission Styrelsen för OXE Marine AB (publ) (“OXE Marine” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 32 950 000 aktier till ett antal kvalificerade och strategiska investerare (den ”Riktade emissionen”).

riktad nyemission är dock, att någon eller några befintlig aktieägare eller utomstående får en ”ensam” företrädesrätt framför alla andra aktieägare. Problematiken vid riktade emissioner är därmed uppenbar.

Riktad nyemission abl

Enligt 14 kap.

Riktad nyemission abl

Nyemissionen omfattar totalt 1 187 994 B-aktier i Bolaget och medför att Bolaget tillförs drygt 32,5 miljoner kronor före avdrag för Den Riktade Emissionen. Storytel har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019, gett ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB (publ) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission av upp till cirka 6 miljoner aktier riktad till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Därav har styrelsen för Monivent idag, den 9 mars 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020, beslutat om en riktad nyemission av aktier till Per Nilsson och Mikael Blihagen motsvarande totalt 502 315,60 SEK, vilket motsvarar emissionslikvid för det antal optioner som ej nyttjades i optionsinlösen. 11 oktober, 2018. FRISQ Holding AB beslutar om riktad nyemission av aktier som betalning för aktier i dotterbolaget Frisq AB som förvärvats i enlighet med incitamentsprogram.
Bok du

Riktad emission = De nya aktierna kan endast köpas av utvalda personer eller företag.

15 Mar - 2021.
Kent ekeroth flashback

Riktad nyemission abl
2 Regler kring nyemissioner av aktier står att finna i 13 kap. aktiebolagslagen. En riktad emission kan normalt genomföras på ett fåtal dagar utan några större 

aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Teckning av aktier genom riktad nyemission ska ske genom kontant betalning handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets  6 § aktiebolagslagen.

Divio Technologies genomför riktad nyemission Tue, Jun 30, 2020 08:11 CET. Styrelsen i Divio Technologies AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 11,11 miljoner B-aktier till emissionskursen 0,45 SEK, som tillför bolaget 5 miljoner SEK.

Enligt  24 jul 2017 har rätt att på stämman begära upplysningar från styrelse och VD enligt ABL 7 Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission 1.

aktiebolagslagen. 8. Vidare föreslås vissa ändringar av reglerna i aktiebolagslagen on holagsstämma skall hehandla ett förslag om en riktad emission föreskrivs sålunda bl. a. att  Punkt 7 – Beslut om riktad nyemission av aktier med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap.