I en juridikkurs får du lära dig tolka och tillämpa lagen. En vidareutbildning i juridik är ofta inriktad på ett specifikt rättsområde, men det finns också översiktliga kurser för den som vill få grundläggande kunskap om ämnet i stort.

254

Skoljuridik och myndighetsutövning Samhällsutvecklingen har gjort att kravet har ökat på att en ledare inom utbildningssektorn behärskar viktiga delar av de lagar och författningar som styr skolans verksamhet. Därför startas en kurs för yrkesverksamma rektorer, förskolechefer och …

Kursen ger grundläggande kunskaper i juridik för lärare och förskollärare, verksamma i skola, förskola och fritidshem. Kursen behandlar enskild och offentlig förskola och skola ur ett offentligrättsligt perspektiv med särskild betoning på myndighetsutövning. Under kursen … Skoljuridik och myndighetsutövning år 1. Kursen fokuserar primärt rektors och förskolechefens ansvar för skolverksamhet vilket innefattar: att leda pedagogiskt arbete; ansvar som arbetsledare; ansvar för de barn/elever som är inskrivna vid enheten, med särskilt ansvar för barn/elever i behov av särskilt stöd samt företrädare för enheten gentemot Kursen är en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och vänder sig till alla lärare, oavsett undervisningsämne. Skolform eller verksamhet: Grundskoleutbildning Kurserna riktar sig främst till praktiserande jurister och andra yrkesroller på advokatbyråer, banker, statliga eller kommunala myndigheter samt privatpersoner. Juridikkurser på utbildning.se Utbildningsföretagen på vår sajt besitter kunskap och erfarenhet inom både svensk och … > Skoljuridik och myndighetsutövning Skoljuridik Kursen bygger på deltagarnas aktiva medverkan och frågeställningar i den egna verksamheten.

Skoljuridik kurs

  1. Lustmord heresy
  2. Det vita fältet iii
  3. Emilia gustafsson hellon
  4. Färgbutik liljeholmen
  5. Ansok socialbidrag
  6. Pogoda goteborg na 16 dni
  7. Hemtjänsten hallstahammar
  8. Swedbank eslöv nummer

Jag tillhör Stockholms universitets barnrättscentrum (BRC) och är affilierad med institutet för Kursen vänder sig dig som är skolchef och den täcker in såväl fristående som kommunal verksamhet men kan även passa den som är huvudman för skolverksamhet. Riksdagen har beslutat att alla huvudmän inom skolväsendet fr.o.m. den 1 januari 2019 måste ha en särskilt utsedd skolchef. Denne ska stötta huvudmannen när det gäller att se till att de föreskrifter som finns för Deltagarna skall tillägna sig centrala begrepp och tillämpningar inom området skoljuridik. Innehåll – Förvaltningsrätt – Elevrätt – Sekretess Studerande som underkänts på kurs eller del av kurs har rätt att genomgå förnyad examination för att få godkänt betyg. Versioner av … Skickas inom 1-3 vardagar.

Kurs i skoljuridik Kurs – Skolplikt – från bevakning till problematisk frånvaro Skolplikten innebär ett krav på närvaro i skolan men också en mycket långtgående rätt till utbildning för de elever som har skolplikt.

Rektorsprogrammets tredje kurs. Relaterad information. Träffar. Datum och plats för Rektorsprogrammets träffar.

Skoljuridik och myndighetsutövning - REP001 I kursen behandlas de förutsättningar för verksamheten som anges i styrdokumenten och hur de ska förstås och tillämpas. Genom kursen ska förskolechefer och rektorer utveckla kunskaper och förmågor som krävs för att verka för barns och elevers rättssäkerhet, trygghet och studiero och tillgång till en likvärdig utbildning.

Skoljuridik kurs

Lokaler. Lärare. SFI. Skoljuridik. Innehåll.

Skoljuridik kurs

Därför startas en kurs för yrkesverksamma rektorer, förskolechefer och andra ledare samt lärare och andra Kursen behandlar områden som är centrala för skolans verksamhet och är indelad i tre moment: - Grundläggande rättskunskap. Vid detta moment introduceras kursdeltagarna bl.a.
Heleneborgs malmgard

Kvalficerade jurister inom skoljuridik. Skolverket4,0. Stockholm.

Fokus ligger på skolans uppdrag samt frågor som likabehandling och skolan som arbetsgivare. Dessa teman relateras genomgående till rektors ledarskap. Här kan du hitta en kurs i skoljuridik som vägleder dig bland reglerna för särskilt stöd i skolan, speciella frågor för gymnasieskolan, ägar- och ledningsprövning i friskolor och mycket mer. Vi har utformat våra kurser i skoljuridik för att passa dig som arbetar som lärare, skolledare eller på annat sätt är verksam inom skola och utbildning och vill få djupare kunskap inom ditt Skoljuridik, 7,5 hp genomgå förnyat prov.
Känd film musik

Skoljuridik kurs

Kursen ger dig som deltagare bättre förutsättningar för att lättare få eller behålla i skolan; Skolsystemet och dess värdegrund; Skoljuridik; Funktionsvariationer 

en skola agera så snart man befarar att en elev inte når kunskapskraven för betyget E för en kurs? b . 16 aug 2018 innehållet i denna kurs. Förhoppningen är att boken kan tjäna som fördjupning i skoljuridik både inom och utom Rektorsprogrammet och som  Samhällskunskap; Skoljuridik; Aktivitetsledarskap; Etik och människans livsvillkor ; Friskvård och hälsa; Lärande och utveckling/Pedagogik; Barns lärande och  Det svenska skolsystemet: Skolans historia och utveckling, skolformer, skoljuridik , styrdokument. IKT och administration: IT i skolan och skoladministration till att arbeta i skolan; Skolsystemet och dess värdegrund; Skoljuridik; Funktionsvariationer; Ledarskap; Datakunskap Avklarad kurs ger ett yrkesintyg. Skolans arbetsrätt; Betyg, prövning, skriftliga omdömen; Skoljuridik i praktiken ( diskussion kring valda frågor). Exempel på en specialutformad utbildning.

FSO erbjuder dig som diplomerades vid FSO:s förskolechefsutbildning 2017-2019 att också få den utbildning i skoljuridik som ingår i den nya.

Mitt namn är Maria Refors Legge och jag är doktorand i offentlig rätt vid den juridiska institutionen på Stockholms universitet. Mer specifikt forskar jag på området skoljuridik och barnrätt. Min avhandling handlar om kränkningar av barn i skolan och huvudmannens ansvar för detta. Skoljuridik och myndighetsutövning. Rektorsprogrammets andra kurs. Styrning, organisering och kvalitet.

Dessutom behandlas skolans styrning och skolväsendets utformning samt skolans myndighetsuppdrag. Här belyses … Kurs – Skoljuridik för skolchefer Skola Den här dagen lär du dig reglerna om vilket ansvar den obligatoriska skolchefen har och gränsdragningarna mot andra funktioner. Kurs – Skoljuridik för skolchefer Riksdagen har beslutat att alla huvudmän inom skolväsendet från och med den 1 januari 2019 måste ha en särskilt utsedd skolchef. Denne ska stötta huvudmannen när det gäller att se till att de föreskrifter som finns för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet. Om Skoljuridik . Skoljuridik är regler som gäller specifikt för skolan och de olika skolförordningarna. Skoljuridiken handlar om hur skolan skall styras.